Vrystaat Bejaardesorgsentrum in Bloemfontein word beskou as een van die grootste  instansies van sy aard in die Vrystaat en is 1 (een) van 15 (vyftien) instansies wat deur Vrystaat Versorging in Aksie (voorheen bekend as die Oranje Vrouevereniging), ‘n geregistreerde Welsyn- en Fondsinsamelingsorganisasie met ‘n nie-winsgewende oogmerk bedryf word. Dienste by Mooihawe Huis word sedert 1970 gebied aan inwoners.

Samestelling

Vrystaat Bejaardesorgsentrum, geleë in Bloemfontein, bestaan uit 3 (drie) dele/komponente, nl.

  • Flemmingpark Wooneenhede
  • Mooihawe Huis
  • Leefstylsentrum

Om afgetree en ‘n ouer persoon te wees, is om in die goue jare van jou lewe te wees en Mooihawe Huis strewe daarna om in hierdie behoeftes te voorsien.

Mooihawe Huis bied gerieflike huisvesting, kwaliteit versorging en voorsien in inwoners se persoonlike behoeftes en word respek en waardigheid behandel.

In ‘n beskutte , veilige omgewing word akkomodasie en versorging   gebied.   Ons skep graag ‘n vooruitstrewende gemeenskap waar mense nog selfstandig kan funksioneer, maar ook in hul klein omgewing versorg sal word wanneer dit nodig word.

Ons glo dat ‘n persoon  se kronologiese ouderdom nie die kwaliteit van lewe waaraan hy gewoond was, behoort te beïnvloed nie.   Ook nie die mate van respek wat hom toekom, of reg tot vryheid, onafhanklikheid en individualiteit nie.

Ons glo dat wedersydse vertroue  gekoester moet word en dat beide partye se behoeftes, begeertes en verwagtinge bevredig sal word.   Inwoners is hier vry om self te besluit oor sy/haar  lewe, hòe en waarmee tyd deurbring en in watter mate,indien wel, ons daarby betrokke moet wees.   Dit beteken dat inwoners normaalweg kan voortgaan met hul lewe, hoewel inwoners se huidige behoeftes in aanmerking geneem sal word.   Familie en vriende is baie welkom om jou so gereeld moontlik te besoek en uit te neem en van persoonlike benodigdhede en   versnaperings te voorsien.

Besoekers, insluitende jong kinders en troeteldiere is welkom en hul daadwerklike betrokkenheid by die aktiwiteite  in die Sentrum  word ook sterk aangemoedig.

Troeteldiere is welkom  by die sentrum  en verskaf groot plesier vir die inwoners. Dit beteken nie dat troeteldiere onbeperk toegelaat word nie.  Die  beheerraad se beleid tov troeteldiere sal met  opname  verduidelik/toegelig word.  Dit is egter belangrik dat die sorgplan vir elke troeteldier sowel as die  reëls  tov die  versorging van die troeteldiere nagekom word .

 

Bestuur

Gesonde korporatiewe beplanning en beheer is noodsaaklik om kwaliiteit volhoubare dienste te verseker.  Die beheerliggaam is verantwoordelik om  die diens te bestuur.

Die samestelling , magte en pligte van die beheerraad word in die konstitusie vir diensvertakkinge en die VVA konstitusie aangedui. Die beheerraad word saamgestel uit persone wat op grond van hulle kundigheid en belangstelling verkies word en wat die missie , visie doelstellings en beleid van die VVA onderskryf.

Administrasie

Goeie administrasie is onontbeerlik om werksprosedures volt  te laat verloop en  te verseker dat die  nodige dokumente en inligting beskikbaar is om beheer moontlik te maak. Die beheerraad is verantwoordelik vir die aanstelling van die nodige personeel om  uitvoering te gee aan die  daaglikse bedryfstake en werksprosedures soos vervat in die VVA se beleids handleidings.

  • Rekenkundige rekordhouding
  • Personeeladministrasie.
  • Transformasie
  • Administratiewe beamptes
  • Handleiding vir wooneenhede

Kliniek

Die kliniek in die Sentrum is van Maandag tot Vrydag vanaf 9H00 tot 17h00 oop waar oa. voetversorging, fisioterapie, bloeddrukke, suikertoetse, gesondheidsinligting, ondersoeke en asseserings, verwysings ens. beskikbaar sal wees volgens afspraak. ‘n Tarief is betaalbaar vir kliniekdienste. Inwoners word aangemoedig om gereeld die kliniek te besoek en sodoende gesondheidsprobleme sovêr moonlik te voorkom.

Wasgoed

Die Sentrum sal jou wasgoed was indien jy dit so verkies. Kledingstukke en linne wat in die algemene washuis gewas word, moet duidelik gemerk wees met jou naam daarop ter wille van identifikasie. Jy kan egter ook self jou eie wasgoed was en stryk in waskamer wat in jou omgewing beskikbaar is. Klere moet asb. aan die wasgoedlyne in die afgebakende area’s gehang word en nie in slaapkamers nie.

Skoonmaak

Skoonmaakdienste ( afstof, skottelgoed was )word  binne die buurte deur personeel  behartig. Inwoners se hulp met die basiese versorging van die huishoudelike aktiwiteite  word aangemoedig.  Skoonmaak dienste vir die gange, was van mure , badkamers ens word deur die personeel spesifiek daarvoor aangewys gedoen.

Vervoer

Vervoer word (teen ‘n tarief) op spesifieke dae verskaf vir besoeke aan klinieke, hospitale en winkelsentrums.  Doen by die Wellnesse Sentrum  navraag vir besonderhede.

Haarsalon

Die haarsalon  is  Dinsdag tot Vrydag oop vanaf 8h00–17h00 en Saterdae van 8h00-13h00 (Besonderhede by die kantoor. beskikbaar) Afsprake word by die salon self gemaak.