Die voorsiening van woonfasilitiete vorm deel van die spektrum van  versorging.  Veilige en gerieflike behuising met  ‘n   omgewing wat  emosionele ondersteunend is  bevorder  nie alleen die algemene welsyn van die bejaarde nie  maar dra ook by tot  langer  onafhanklike funksionering.  Die sentrum se strewe is dus om deur bekostigbare en toeganklik dienste, bejaardes te bemagtig en te ondersteun om so lank as moontlik ‘n aktiewe en konstruktiewe bydrae tot die gemeenskap te  lewer.

Die primêre doel  is om bekostigbare, veilige  behuising aan bejaardes  te voorsien  wat dit vir hulle moontlik sal maak om  selfstandig te bly woon en dat dit ons strewe is dat elke inwoner ‘n veilige en aangename  verblyf sal geniet .

Die volgende eenhede wat oor sy eie tuintjie beskik is beskikbaar:

Enkelwoonstelle, een-en tweeslaapkamer woonstelle.  Hierdiè eenhede word tans volgens die Bewoningsregkonsep verkoop en navrae kan gerig word.

Voorkomingsprogramme

Hierdie programme  is gemik op ondersteuning van die bejaarde deur  die ekonomiese en sosiale bemagtiging  deur middel van  die  toegang tot   inligting,voorligting en onderwys .

Voorkomingsprogramme sluit oa in:

 • Voorbereiding vir aftrede
 • Bevordering van ‘n gesonde lewenstyl
 • Programme ter bevordering van geestelike, emosionele en fisiese welsyn
 • Sport en ontspanning
 • Ekonomiese bemagtiging – groente tuine, handwerk
 • Konsultasie
 • Opvoedkundige programme
 • Sosiale programme
 • Biblioteekdienste

Ondersteuningsprogramme sluit in:

 • Maaltye
 • Vervoer,
 • Tuishulp
 • Gesondheidsdienste
 • Voorsiening van hulpmiddels om mobiliteit te ondersteun
 • Wasgoeddiens
 • Persoonlike dienste soos  haarsalon, tweedehandse klerasie

Biblioteek

By die Leefstylsentrum en ander sale is daar  ‘n leeshoekie  waarvan inwoners gebruik kan maak.   Ons verwelkom ook die skenking van “nuwe” boeke en tydskrifte  sodat ons biblioteek uitgebrei  kan word.

Tuisversorgingsdienste

Tuisversorgingsdienste is gerig op die lewer van versorgingsdienste aan die verswakte ouer persoon wat verkies om in sy eie huis versorg te word.

Dienste sluit in :

 • Tuisversorging ( 24 uur)
 • Tuishulp – skoonmaak, voedsel  voorbereiding , wasgoed.
 • Opleiding van familie as versorgers.
 • Rehablitasie en respite sorg
 • Konsultasie

Eden Alternatiewe Beginsels

ONS IS TANS IN ‘N PROSES OM TE REGISTREER AS ‘N TEHUIS OOREENKOMSTIG DIE EDEN ALTERNATIEWE BEGINSELS WAAR:

Ons onderskryf  die beginsels van die EDEN ALTERNATIEF  waar veral daarna gestreef word om die “ouderdomsprobleme” van eensaamheid, hulpeloosheid en verveeldheid die hoof te bied deur die skep van ‘n huislike omgewing waar betekenisvolle lewe, kameraadskap, pret en verskeidenheid  deel van ons kultuur is.   Terselftertyd word ‘n persoonsgerigte benadering ten opsigte van jou versorging gevolg.

Persoonsgerigte versorging waar besluitneming rondom bejaarde se versorging so ver moontlik aan die bejaarde oorgelaat word

gereelde en noue kontak met plante, diere en kinders

en geleentheid te skep om te gee en betrokke te wees, maar ook te ontvang.

Hulp en sorg word met ‘n persoonsgerigte benadering aan individue gebied.   Ons moedig billikheid, inisiatief, kreatiwiteit en buigbaarheid by ons personeel aan sodat hulle ook met gemak aan jou die beste diens kan lewer, maar steeds sal jou idees en bydraes ook waardeer word.

Die Eden beginsels is:

Eensaamheid, hulpeloosheid en verveeldheid is die grootste oorsake van probleme in ‘n bejaarde gemeenskap.

Sinvolle lewe sentreer rondom  intieme en deurlopende verhoudings met kinders, familie, vriende, diere en ook plante. Hierdie verhoudings bied aan beide oud en jonk lewenskwaliteit.

Liefdevolle kameraadskap is ‘n teenmiddel teen eensaamheid; daarom moet interaksie met mense en diere aangemoedig en moontlik gemaak word.

Om vir mekaar te sorg, maak ons sterk.Dis ‘n kuns en voorreg om hulp met grasie van ander te aanvaar.   ‘n Gelukkige gemeenskap bevorder beide hierdie deugde.

Wedersydse vertroue stel ons in staat om probleme op te los.   Deur sinvolle lewe toon ons respek vir die wêreld en vir mekaar.

Betekenisvolle aktiwiteite voed ons gees.

Mediese behandeling moet altyd ondergeskik wees aan goeie persoonlike sorg en versorging – nie in beheer daarvan nie.

Die wysheid van die grysheid word gerespekteer.

Selfs  ouer persone beskik oor die potensiaal om steeds te groei en ontwikkel.

Behoeftes/ Raak betrokke

Die betrokkenheid van die gemeenskap om as vrywilligers op te tree en ‘n bydrae te lewer volgens hulle belangstelling, vaardigheid of waar hulle voel hulle ‘n verskil kan maak. Dié betrokkenheid kan beteken:

Deel te neem aan die beplanning en ontwikkeling van die diens tot voordeel van ons inwoners.

Volhoubaarheid van die dienste te verseker;

Fondsinsamelingsprojekte te onderneem en aanbied van sosiale en aktiwiteitsprogramme.

Byvoorbeeld kan vrywilligers betrokke wees by die herontwerp van die instansie se tuine en moontlike skenkings van struike, plante en bome te bekom vir hierdie doel.

KOMMENTAAR, KOMPLIMENTE EN KLAGTES.

Ons streef daarna om ons diens deurlopend te verbeter, daarom verwelkom ons enige kommentaar,  komplimente ,  klagtes en voorstelle wat kan help om hierdie  doel  te  bereik.   Sake wat geopper word sal billik, konfidensieel en so spoedig moontlik  hanteer word.

Afgesien van klagtes ontvang ons egter ook graag  ander kommentaar en komplimente (as ons iets reg gedoen het), veral as dit op personeel betrekking het.  Sodoende kan ons hulle aanmoedig tot beter diens en die nodige erkenning gee.